Proběhl projekt Linka bezpečí ve vaší třídě

Ve dnech 6. a 7. 12. 2011 v Základní škole Botičská proběhlo šest preventivně zaměřených interaktivních bloků pro žáky 3 až 8 ročníku v rámci projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě.

Jedná se o jedinečný projekt pro základní školy, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi a jejich problémy na dětské krizové lince. Témata bloků si žáci z každé třídy zvolili předem ze seznamu devíti témat. Jednotlivé bloky tak mohly lépe vycházet z potřeby dětí věnovat se určitému tématu a lektorky případně flexibilně zareagovat na aktuální třídní dění. Náplň bloků a používané techniky pro práci s dětmi se lišily podle jednotlivých věkových skupin.

Žáci ze ZŠ Botičská si zvolili například témata: „Šikana“, „Závislosti“, „Když jsem jiný, odlišný“, „Láska, dospívání a já“.

Každý blok trval celkem 90 minut, tj. dvě vyučovací hodiny. První část byla věnována vybranému tématu, se kterým se děti více seznámily prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik. Druhá část byla zaměřena na představení sítě odborných služeb, včetně Linky bezpečí, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací. Blok byl vždy veden dvojicí profesionálních lektorek, pracovnic Linky bezpečí. Bloky probíhaly v kmenových třídách, kde se žáci cítí dobře a bezpečně.

Hlavním záměrem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací, ať už vlastních nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí. Díky projektu dochází i k obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako o formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití. Projekt je finančně podpořen MŠMT.

Děkujeme lektorkám Linky bezpečí za obohacující informace i zážitky a těšíme se na další spolupráci.

www.praha2.cz