Potřebné projekty obdrží finanční podporu

Zastupitelstvo městské části Praha 2 projednalo 7. 3. 2011 veřejnou podporu na období roku 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a souhlasilo s jejím poskytnutím formou účelové dotace. Městská část bude z vlastního rozpočtu financovat vybrané projekty žadatelů z následujících oblastí: životní prostředí, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, kultura, prevence sociálně patologických jevů a návazná kriminalita a prevence kriminality, sociální oblast a zdravotní oblast.

V oblasti životního prostředí přispěje Praha 2 částkou 150 tisíc Kč na projekty šesti žadatelů: humanitárnímu sdružení Protebe na činnost Vyšehradských včelaříků, Ing. Martinu Šulcovi na kultivaci předzahrádky v Nezamyslově ulici, o. s. Zelený kruh na organizaci Ekofestivalu 2011, o. s. Ornita na zvyšování hnízdních možností ptáků (ve spolupráci se školami), o. s. Šanta kočičí na péči o nalezené a opuštěné kočky na území MČ Praha 2 a o. s. AutoMat na přípravu akce Zažít město jinak 2011.

Na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže budou poskytnuty dotace 14 projektům ve výši 603 tisíc korun. Rada podpořila především nejrůznější konkrétní akce pro děti (např. činnost o. s. Palaestra, která se již po léta věnuje dětem ohroženým rizikovým chováním) a naopak nepodporovala žádosti o materiální vybavení jednotlivých organizací.

V oblasti kultury bude financováno 26 projektů částkou 600 tisíc korun. Podpořeny byly projekty z nejrůznějších oblastí a v letošním roce nebyla vynechána ani oblast multikulturní – dotaci od městské části obdrží například Etnická asociace Etnica na festival Praha srdce národů, který se bude odehrávat v Praze 2, či o. s. Slovo 21 na jeden z koncertů v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2011, který se bude odehrávat také na území naší městské části.

Na prevenci sociálně patologických jevů a návazné kriminality a na prevenci v této oblasti bude financovat 840 tisíci korun městská část 19 projektů.

V sociální oblasti MČ Praha 2 podpoří 26 projektů částkou 1,3 mil. korun a finanční podporou ve výši 450 tisíc korun osm projektů v oblasti zdravotní. Vyšší částkou bylo podpořeno např. hospicové občanské sdružení Cesta domů (celkovou částkou 210 tisíc korun na provoz poradny a domácího hospice), o. s. FOKUS Praha (100 tisíc korun na terénní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním), o. s. Buena Vista Vinohrad (110 tisíc korun na volnočasové programy pro seniory) nebo Domov sv. Karla Boromejského (100 tisíc korun na ošetřovatelskou následnou péči o pacienty v pokročilém věku). Další finanční prostředky do sociální a zdravotní oblasti poskytne MČ formou účelové dotace těmto organizacím: o. s. Akord (620 tisíc korun na provoz denního stacionáře pro klienty s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami a na fyzioterapeutickou péči), o. s. POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením (100 tisíc korun na částečnou úhradu chráněného bydlení), o. p. s. Lemniskáta – život bez bariér (650 tisíc korun na podporu nově zřízené chráněné dílny, zrekonstruované městskou částí v Balbínově ulici 6).

www.praha2.cz